Tags ตราสารหนี้

Tag: ตราสารหนี้

กองทุนเปิด ASP-DPLUS

กองทุนเปิด ASP-DPLUS คือ กองทุนที่เน้นลงทุนในเงินฝากตราสารหนี้ระยะสั้นทั้งในและต่างประเทศ โอกาสรับผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก สามารถตอบโจทย์ในสภาวะดอกเบี้ยต่ำ

การลงทุนและผลตอบแทนในรูปแบบต่างๆ

การลงทุนแต่ละรูปแบบ จะได้รับผลตอบแทนที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าการลงทุนใดที่มีความเสี่ยงน้อยก็จะได้รับผลตอบแทนน้อย และการลงทุนมีความเสี่ยงสูงก็จะให้ผลตอบแทนมากกว่า เป็นไปตามกฎ High Risk, High Return นั่นเอง ซึ่งวันนี้เราจะลองมาเรียงลำดับการลงทุนประเภทต่างๆ จากความเสี่ยงน้อยไปมากกันครับ 1.เงินฝากธนาคาร ผลตอบแทนของเงินฝากธนาคารอยู่ในรูปของอัตราดอกเบี้ย ดอกเบี้ยที่ได้จากเงินฝากธนาคารในปัจจุบันถือว่า"ต่ำ"มากเมื่อเทียบกับการลงทุนในแบบอื่น ๆ เหตุผลหลักก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยของเงินต้นที่มีสูง และความคล่องตัวเมื่อต้องเบิกถอนหรือที่เราเรียกว่าเป็นสภาพคล่องนั่นเอง แม้ว่าจะเป็นการถอนเงินจากการฝากประจำที่ยังไม่ถึงกำหนดและไม่ได้ดอกเบี้ย แต่เงินต้นก็จะยังอยู่ครบอย่างแน่นอนและแม้ว่ารัฐบาลจะจำกัดการประกันเงินฝากของธนาคารลง ก็ไม่ได้ทำให้เงินฝากธนาคารมีดอกเบี้ยมากขึ้นจากความเสี่ยงที่มากขึ้น เพราะเงินฝากธนาคารเป็นรูปแบบการออมและการลงทุนที่คนทั่วไปคุ้นเคยกันดี ว่ามีความเสี่ยงต่ำมากนั่นเอง ผลตอบแทนสำหรับเงินฝากปัจจุบันอยู่ที่ 0.5% ต่อปีเท่านั้น ในขณะที่เงินฝากประจำ 3 เดือน...