กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ (ASP-SME)

1
2059

ASP-SME

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ (ASP-SME)

หุ้นเล็ก แกร่ง โอกาสรับผลตอบแทนแรง

  • โอกาสรับผลตอบแทนสูงจากการเติบโตแบบก้าวกระโดดของหุ้นไทยขนาดเล็กและขนาดกลาง (Small-Mid Cap)
  • เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีการเติบโตต่อเนื่อง โครงสร้างธุรกิจแข็งแกร่ง มีโอกาสทำกำไรเหนือตลาดคาดการณ์
  • คัดสรรหุ้นเล็กแบบเจาะลึก บริหารความเสี่ยงอย่างเข้มข้น โดยทีมผู้จัดการกองทุนผู้เชี่ยวชาญ
  • ซื้อ-ขาย ได้ทุกวันทำการ
  • ลงทุนขั้นต่ำเพียง 5,000 บาท

 

ASP_SME

 

กองทุนเปิด แอสเซท พลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้

(Asset Plus Small and Mid Cap Equity Fund (ASP-SME)

เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) : 17 ก.ค. – 1 ส.ค. 60

 

ประเภทกองทุน : กองทุนตราสารหนี้

ขนาดกองทุน : 2,000,000,000 บาท

นโยบายกองทุน : กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือ มีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ โดยเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก ทั้งนี้กองทุนจะมี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ส่วนที่เหลือ กองทุนจะลงทุนตราสารหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน ตลอดจนสินทรัพย์อื่นใดหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ชคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศหรือให้ความเห็นชอบ

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในตราสารที่มรสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน ทั้งนี้ กอองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดะบความน่าเชื่อถือ Non-investment grade และ/หรือ Unrated และตารสารทุน Unlisted securities อย่างไรก็ตาม อาจมีไว้ซึ่งตราสารดังกล่าวได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Investment grade หรือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยื (listed securities) แล้วแต่กรณีในขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กสำหรับกองทุนนี้ ให้หมายถึง บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทสไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ รวมถึงการจองซื้อหุ้นที่สนอขายแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ที่มี Market Cap ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ราคาตลาด (Market Capitalization ) ไม่เกิน 50,000 ล้านบาท ณ วันทำการก่อนวันที่กองทุนลงทุน

 

ความเสี่ยงกองทุนระดับ  6

เหมาะสมกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้จากการลงทุนในตราสารทุนในบริษัทขนาดกลาง-เล็กในประเทศ

 

ตัวอย่างแนวการลงทุนในหุ้นขนาดกลางเล็กในปัจจุบัน*

  • กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล (Digital Economy)
  • กลุ่มธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จากการกำลังซื้อที่สูงของคนจีนและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ CLMV
  • กลุ่มธุรกิจที่ได้รับประโยชนืจากความพยายามลดหนี้นอกระบบของภาครัฐ

*ทั้งนี้ ตราสารที่คาดว่าจะลงทุนดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ โดยขึ้นอยู่กับสภาวะการลงทุน ณ ขณะนั้น และ/หรือ ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2560

 เอกสารเพิ่มเติม : ASP-SME Sale_IPO

หมายเหตุ : แนวทางการลงทุนข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาด หรือตามที่ผู้จัดการกองทุนเห็นสมควร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-672-1111 หรือ
เว็บไซต์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”

1 ความคิดเห็น

  1. […] หลังจากที่เราได้พูดถึงตัวกองทุน ASP-SME โอกาสรับผลตอบแทนสูงจากการเติบโตแบบก้าวกระโดดของหุ้นไทยขนาดเล็กและขนาดกลาง เรายังมีกองทุนอีกตัวที่เสนอขาย IPO ครั้งแรก วันที่ 17 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2560 พร้อมกันกับกองทุน ASP-FLEXPLUS ส่วนรายละเอียดจุดเด่นและนโยบายจะเป็นอย่างไร ไปติดตามชมกันเลยครับ […]

Comments are closed.