กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ Asset Plus Robotics Fund (ASP-ROBOT)

5
10704
ASP-Robot

 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์  (ASP-ROBOT)

กองทุนแรกของไทย ที่เน้นการลงทุนในธุรกิจหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์
เสนอขายครั้งแรก (IPO) : 21 สิงหาคม 2560 – 1 กันยายน 2560
เสนอขายครั้งถัดไป (หลัง IPO) : 5 กันยายน 2560

คว้าโอกาสรับผลตอบแทนก้าวกระโดดก่อนใครในเทรนด์การลงทุนแห่งอนาคต

 • กองทุนแรกในไทย ที่เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทผู้ผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (Robotics and A.I.) รวมถึงบริษัทที่ใช้หุ่นยนต์ และ A.I. มาช่วยในการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 • เปิดโอกาสให้ลงทุนก่อนใคร เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่ทะยานไปพร้อมการเติบโตแบบก้าวกระโดดของ Robotics & AI ทั่วโลก
 • เน้นลงทุนเบื้องต้นในหุ้นที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงในอนาคตของบริษัทผู้พัฒนาและนำเอา Robotics & AI มาใช้ในการดำเนินธุรกิจผ่านกองทุน AXA World Fund Framlington Robotech ภายใต้การจัดการของ AXA Investment Managers บริษัทจัดการกองทุนชั้นนำระดับสากล
 • กระจายความเสี่ยงด้วยโอกาสลงทุนใน Structured notes ที่อ้างอิงกับหุ้นในกลุ่มบริษัทที่ประยุกต์ Robotics & A.I. ในการดำเนินธุรกิจ
 • ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน*
 • ซื้อ – ขายได้ทุกวันทำการของกองทุน
 • ลงทุนขั้นต่ำเพียง 5,000 บาท

*เฉพาะส่วนที่มีการลงทุนในต่างประเทศป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ ทั้งนี้ในกรณีที่สภาวะไม่ปกติ อาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ระดับความเสี่ยงกองทุน 6
ประเภทโครงการ กองทุนตราสารทุน

นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วย CIS ต่างประเทศ ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือเกี่ยวข้องกับการใช้หุ่นยนต์ในการประกอบกิจการ หรือเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี หรือเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมต่างๆ รวมถึงลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในลักษณะดังกล่าวข้างต้นด้วย นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่อ้างอิงกับตราสารทุนและ/หรือหน่วย CIS ต่างประเทศ ที่มีเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการลงทุนข้างต้น โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ในส่วนที่เหลือจะพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน เงินฝาก หน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs หน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โดยจะมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนอาจลงทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน (Efficient Portfolio Management)

กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับ Non-investment grade/Unrated และตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารดังกล่าวได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับจัดอันดับ Investment grade หรือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี ในขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

ขนาดกองทุน 3,000 ล้านบาท|
ความเสี่ยงหลัก Business risk, Market Risk, Liquidity risk, Credit risk, Currency Risk

แนวทางการลงทุนของ ASP – Robot

เบื้องต้นจะเน้นลงทุนในกองทุน AXA World Funds Framlington Robotech ภายใต้การบริหารจัดการของ AXA Investment Managers ซึ่งมุ่งเน้นการลงทุนในหุ้นบริษัททั่วโลกที่เป็นผู้ผลิต Robotics & A.I. หรือนำเอา Robotics & A.I. มาช่วยในการดำเนินธุรกิจ ครอบคลุม 4 เทรนด์สำคัญที่เป็นกลไกขับเคลื่อนเศราฐกิจโลก คือ

 1. กลุ่มจักรกลอัตโนมัติ
  ซึ่งปัจจุบันถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีประสิทธิภาพสูงและมีความแม่นยำสูงกว่าแรงงานคน ทั้งยังมีโอกาสเติบโตขึ้นเรื่อยๆ เพื่อรองรับปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่ผันไปสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้น
 1. กลุ่มคมนาคมขนส่ง
  เช่น ระบบขับเคลื่อนยานยนต์อัตโนมัติ การใช้หุ่นยนต์ในคลังสินค้าและในระบบโลจิสติก เป็นต้น
 1. กลุ่มสาธารณสุข
  เช่น หุ่นยนต์ช่วยเหลือการผ่าตัดและปฏิบัติการทางการแพทย์ ซึ่งมีแนวโน้มได้รับความนิยมมากขึ้น
 1. กลุ่มเทคโนโลยีที่ช่วยบูรณาการ
  เช่น Sensor Hardware และ Software ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในการควบคุมหุ่นยนต์

นอกจากนี้ อาจลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ต่างประเทศ หรือ Structured Notes ที่อ้างอิงกับหุ้นในกลุ่มบริษัทผู้ผลิตหรือบริษัทที่ประยุกต์ใช้ Robotics & A.I. ในการดำเนินธุรกิจทั่วโลก

ด้านความน่าสนใจของกองทุน ASP-Robot

ASP-ROBOT เป็นกองทุนแรกในอุตสาหกรรมกองทุนรวมไทย ที่เน้นลงทุนใน Theme หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งนวัตกรรมเหล่านี้มีแนวโน้มเติบโตสูงในอนาคต ดังจะเห็นได้จากประมาณการการเติบโตของ Robotics & A.I. ทั่วโลกรับจากปัจจุบันถึงปี 2568 ซึ่งคาดว่าจะสามารถเติบโตได้เฉลี่ย 10-15% ต่อปี เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวจากในช่วงปี 2548-2556 ซึ่งมีอัตราเติบโตโดยเฉลี่ยเพียง 5% ต่อปีเท่านั้น (ที่มา: Boston Consulting Group อ้างอิงใน AXA Investment Managers Presentation, May 2017)

จึงอาจกล่าวได้ว่า Robotics & A.I. เป็นหนึ่งในธีมการลงทุนหลัก (Investment Theme) ในอีกหลายทศวรรษนับจากนี้

ดังนั้น จึงเป็นโอกาสดีสำหรับผู้ลงทุนที่รับความเส่ี่ยงได้สูงในการเข้าลงทุนตั้งแต่ระยะเริ่มต้น (Early Stage) เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนสูงในระยะยาว

กองทุน ASP-Robot เหมาะกับใคร

กองทุนนี้เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้จากกองทุนในตราสารทุน สามารถรับความผันผวนจากการลงทุนในหุ้นในต่างประเทศได้ และพร้อมสำหรับการลงทุนระยะยาวเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนสูงในอนาคต

ผู้ลงทุนโปรด “ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง” ก่อนตัดสินใจลงทุน

 

ASP Robotics

รายละเอียดเพิ่มเติม

ASP-ROBOT Presentation
หนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ ASP-ROBOT
ASP-ROBOT ส่วนข้อมูลกองทุนรวม ข้อมูลสรุปโครงการ
ASP-ROBOT Fund Fact Sheet


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-672-1111 หรือ
เว็บไซต์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จากัด (“บริษัทจัดการ”) จัดทาเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ถือเป็นคาเสนอหรือการเชิญชวนให้บุคคลใดทาการซื้อ และ/หรือ ขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถือเป็นการให้คาปรึกษาหรือคาแนะนาเกี่ยวกับการทาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนี้แต่อย่างใด แม้บริษัทจัดการจะได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวมีความถูกต้องและตรงกับวัตถุประสงค์ของการจัดทาเอกสารนี้ บริษัทจัดการและพนักงานของบริษัทจัดการไม่มีความรับผิดและจะไม่รับผิดสาหรับความผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง หรือการตกหล่นของข้อมูลใด ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม รวมทั้งจะไม่รับผิดสาหรับการกระทาใด ๆ ที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของความเห็นหรือข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้ บริษัทจัดการไม่ได้ให้คารับรองหรือรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย เกี่ยวกับความถูกต้อง แม่นยา น่าเชื่อถือ ทันต่อเหตุการณ์ หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และบริษัทจัดการขอปฏิเสธความรับผิดทั้งปวงที่เกิดหรืออาจเกิดขึ้นในทุกกรณี ทั้งนี้ ความเห็น บทวิเคราะห์ หรือการคาดคะเนต่าง ๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือผลการดาเนินงานในอนาคตที่ปรากฏในเอกสารนี้ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงข้อมูลเกี่ยวกับประเทศ เศรษฐกิจ ตลาด หรือบริษัทต่าง ๆ) ไม่ถือเป็นเครื่องยืนยันและอาจแตกต่างจากเหตุการณ์หรือผลประกอบการที่เกิดขึ้นจริงได้ ผลการดาเนินงานของกองทุนหรือบริษัทจัดการในอดีตมิได้เป็นเครื่องยืนยันถึงผลการดาเนินงานในอนาคตหรือที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตของกองทุนหรือบริษัทจัดการ และอาจมีกรณีที่ผลการดาเนินงานเป็นไปอย่างผิดความคาดหมายเนื่องจากเหตุการณ์หรือปัจจัยต่าง ๆ ที่ไม่เป็นปกติได้ การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และไม่ถือว่าบริษัทจัดการ และ/หรือ บริษัทในเครือหรือผู้ดาเนินการขายของบริษัทจัดการได้รับประกันการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนแต่อย่างใด นอกจากนั้น การลงทุนมีความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงจากการลงทุน ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือความเสี่ยงอื่น ๆ ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก หรือไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเลยก็ได้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุน คาเตือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องก่อนทาการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และในการทาธุรกรรมต่าง ๆ เพื่อหน่วยลงทุนนั้นจะต้องทาตามรูปแบบและวิธีการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน สาหรับนักลงทุนที่ต้องการทราบข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อบริษัทจัดการหรือผู้ดาเนินการขายที่ท่านใช้บริการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้โดยห้ามมิให้ผู้ใดเผยแพร่ ทาซ้า ดัดแปลง ลอกเลียนแบบ อ้างอิง ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือใช้วิธีการใดก็ตามเว้นแต่จะได้รับอนุญาตล่วงหน้าจากบริษัทจัดการเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน นอกจากนั้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะทาการแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อความใด ๆ ในเอกสารนี้ได้ตามที่บริษัทจัดการจะเห็นสมควรโดยไม่จาเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุน และอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) กองทุนจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูง และสามารถรับความเสี่ยงสูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนจึงควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคานึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง

5 ความคิดเห็น

 1. […] สุดท้าย ผู้อ่านคงได้พบว่า อนาคต AI จะมีบทบาทสำคัญกับ ธุรกิจนี้มากน้อยเท่าไร และ มันมีความน่าสนใจต่อการลงทุนอย่างไร ซึ้ง ตอนนี้เรามีกองทุนใหม่ที่ให้ท่านได้ลงทุนของกองทุน Asset Plus Robotics ซึ่งเป็นนวัตกรรมหุ่นยนต์ หากท่านใดสนใจที่จะลงทุนในกองทุน Asset Plus Robotics สามารถติดต่อเบอร์ 02-672-1111 หรือ ดูข้อมูลทางเว็บไซต์ http://asiaplus.info/asp-robot/ […]

 2. […] พอรู้กันไปบ้างแล้ว ว่าข้อดีของการใช้เทคโนโลยี A.I. มีผลดีต่อคนเราอย่างไร ทีนี้หากท่านใดที่มีความประสงค์จะลงทุนในกองทุน ASP-Robots สามารถติดต่อเราได้ที่เบอร์   0 2672 1111 หรือ ต้องการอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถคลิกเข้าไปอ่านตามลิงค์ที่แนบ http://asiaplus.info/asp-robot/ […]

 3. […] พอรู้กันไปบ้างแล้ว ว่าข้อดีของการใช้เทคโนโลยี A.I. มีผลดีต่อคนเราอย่างไร ทีนี้หากท่านใดที่มีความประสงค์จะลงทุนในกองทุน ASP-Robots สามารถติดต่อเราได้ที่เบอร์   0 2672 1111 หรือ ต้องการอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถคลิกเข้าไปอ่านตามลิงค์ที่แนบ http://asiaplus.info/asp-robot/ […]

 4. […] สุดท้าย ผมอยากสุรปให้ทุกคนรู้ว่า กองทุน ASP-Robots เน้นการลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีที่ช่วยบูรณาการองค์ประกอบ คิดเป็นร้อยละ 35 เปอร์เซ็น ของกลุ่มที่กองทุนนี้ไปลงทุน ซึ่งถือว่าคุ้มค่าแก่การลงทุนในระยะยาว และ ให้ผลตอบแทนที่สูง หากท่านใดมีเพื่อนๆ ที่สนใจจะลงทุนในกองทุน ASP-Robots และ ต้องการรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจลงทุน  สามารถติดต่อเราได้ที่เบอร์ 02-672-1111 หรือ http://asiaplus.info/asp-robot/ […]

Comments are closed.