กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส (ASP-FLEXPLUS)

0
2235

หลังจากที่เราได้พูดถึงตัวกองทุน ASP-SME โอกาสรับผลตอบแทนสูงจากการเติบโตแบบก้าวกระโดดของหุ้นไทยขนาดเล็กและขนาดกลาง เรายังมีกองทุนอีกตัวที่เสนอขาย IPO ครั้งแรก วันที่ 17 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2560 พร้อมกันกับกองทุน ASP-FLEXPLUS ส่วนรายละเอียดจุดเด่นและนโยบายจะเป็นอย่างไร ไปติดตามชมกันเลยครับ

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส (ASP-FLEXPLUS)

ยืดหยุ่นพร้อมสร้างโอกาสรับผลตอบแทนสูงจากตลาดหุ้นทุกสภาวะ

  • บริหารพอร์ตสไตล์ยืดหยุ่น ลงทุนในหุ้นได้ 0 – 100 % พร้อมสร้างโอกาสรับผลตอบแทนสูงในทุกสภาวะตลาด
  • คัดสรรและจับจังหวะลงทุนในหุ้นที่มีโอกาสเติบโตสูงโดยผู้จัดการกองทุนมืออาชีพ
  • สร้างโอกาสรับผลตอบแทนแม้ตลาดหุ้นไทยซบเซา โดยกระจายการลงทุนสู่หลากหลายสินทรัพย์ อาทิ หุ้นในภูมิภาคอาเซียน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน REITs ตราสารหนี้ในประเทศ ฯลฯ
  • ซื้อ – ขาย ได้ทุกวันทำการ
  • ลงทุนขั้นต่ำเพียง 5,000 บาท

 

ASP-FLEXPLUS

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส

Asset Plus Flexible Fund (ASP-FLEXPLUS)

เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) : 17 ก.ค. – 1 ส.ค. 60

 

ประเภทกองทุน :  กองทุนผสม

ขนาดกองทุน : 3,000,000,000 บาท

นโยบายกองทุน  :  กองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ กองทุนจะลงทุนทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ โดยจะพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึง 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุน

 

สำหรับการลงทุนในหุ้น กองทุนจะลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในส่วนการลงทุนในต่างประเทศจะพิจารณาลงทุนในหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งจะอยู่ในกลุ่มประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) รวมถึงหุ้นที่จดทะเบียนในประเทศอื่นใดที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับกลุ่มประเทศอาเซียน

 

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ Non-investment grade และ/หรือ Unrated และตราสารทุน Unlisted securities อย่างไรก็ตาม อาจมีไว้ซึ่งตราสารดังกล่าวได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นไดรับจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Investment grade หรือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (listed securities) แล้วแต่กรณีในขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

 

ระดับความเสี่ยงกองทุน 5

เหมาะสมกับผู้ลงทุนที่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยหวังผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับจากการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเภทต่างๆ

ตัวอย่างแนวการลงทุนในปัจจุบัน*

  • Stronger DM Growth เศรษฐกิจกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วที่เริ่มฟื้นตัวหนุนภาคการส่งออก
  • Thailand 4.0 & EEC การลงทุนจากภาครัฐช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนในระยะยาว
  • Opportunities in Vietnam & Philippines โอกาสการลงทุนในตราสารทุนเวียดนามและฟิลิปปินส์
  • Growth at Reasonable Price เลือกลงทุนในธุรกิจที่มีการขยายตัวสูงด้วยราคาที่เหมาะสม
  • Sustainable Cash Flow with High Yields มองหาบริษัทที่สร้างกระแสเงินสดสม่ำเสมอ

*ทั้งนี้ ตราสารที่คาดว่าจะลงทุนดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ โดยขึ้นอยู่กับสภาวะการลงทุน ณ ขณะนั้น และ/หรือ ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

เอกสารเพิ่มเติมASP-FLEXPLUS Sale IPO

ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2560

หมายเหตุ : แนวทางการลงทุนข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาด หรือตามที่ผู้จัดการกองทุนเห็นสมควร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-672-1111 หรือ
เว็บไซต์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”