กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส

0
1839

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย Asset Plus Foreign Fixed Income Plus Fund Not for Retail Investors (ASP-FFPLUS) ความเสี่ยงระดับ5

(กองทุนรวมนี้เน้นการลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่องมากกว่ากองทุนรวมทั่วไป ตราสารดังกล่าวอาจไม่สามรถชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตามจำนวนหรือระยะเวลาที่กำหนด)

 

รายละเอียดกองทุน ASP-FFPLUS

ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารหนี้

อายุโครงการ : ไม่กำหนดอายุโครงการ

ขนาดกองทุน : 3,000,000,000

ชนิดของกองทุน : มี 2 ชนิด

1. ชนิดสะสมมูลค่า (ชื่อย่อ : ASP-FFPLUSA)

2. ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ (ชื่อย่อ : ASP-FFPLUSR)

 

ASP-FFPLUS กองทุนที่ตอบโจทย์การลงทุนในสภาวะดอกเบี้ยขาขึ้น

– เพิ่มโอกาสรับผลตอบที่สูงกว่าเงินฝาก หุ้นกู้ระยะกลาง-ยาวในประเทศและกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ

– เน้นลงทุนในตราสารหนี้ High Yield ในต่างประเทศเป็นหลักที่ให้ผลตอบแทนดี โดยเน้นลงทุนในตราสาารที่มีอายุคงเหลือไม่ยาวนัก

–  กองทุนเน้นลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศหรือตราสารหนี้ที่มีสภาพคล่องสูงเป็นหลัก จึงทำให้กองทุนนี้สามารถซื้อขายได้ทุกวันทำการ

 

ปรัชญาการลงทุนของกองทุน*

เน้นการลงทุนระยะสั้น-กลาง

อายุตราสารเฉลี่ยประมาณ 1-2ปี* เน้นการกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนสูงทั่วโลก

 

เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่มากกว่า

โอกาสรับผลตอบแทนที่สูงกว่าจากการเฟ้นหาตราสารหนี้ในต่างประเทศด้วย Universe ที่กว้างกว่า สู่การเติบโตที่ยั่งยืน

 

การวิเคราะห์เครดิตด้วยปัจจัยพื้นฐาน

เพื่อคัดเลือกบริษัทที่มีแนวโน้มของผลประกอบการที่ดี มีกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอพอเพียงต่อการชำระหนี้โดยมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เคร่งครัด

 

สภาพคล่องสูง

สามารถซื้อขาย-ขาย ได้ทุกวันทำการ และ สามารถรับเงินขายคืนได้ภายใน 5 วันทำการถัดจากวันขายคืน (ปัจจุบัน T+5)

*ทั้งนี้ อายุตราสารเฉลี่ยของพอร์ตการลงทุนดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้โดยขึ้นอยู่กับสภาวะการลงทุน ณ ขณะนั้น และ/หรือ ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

 

ประมาณการสัดส่วนตราสารของพอร์ตการลงทุน**

กองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ

สัดส่วนการลงทุนการลงทุน 0-70%* เน้นลงทุนในกองทุน AXA Europe/US/Asia/Emerging Market Short Duration High Yield ช่วยกระจายการลงทุนในตราสารหนี้มากกว่า 500 ตัว

 

ตราสารหนี้ต่างประเทศ

สัดส่วนการลงทุน 0-30%* เน้นลงทุนบริษัทชั้นนำในต่างประเทศ เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าตราสารหนี้ในประเทศ

**ทั้งนี้ อัตราส่วนดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ โดยขึ้นอยู่กับสภาวะการลงทุน ณ ขณะนั้นและ/หรือ ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

**กองทุนไม่มีนโยบายลงทุนในเงินฝาก หรือ ตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงินหรือบริษัท ที่จดทะเบียนในประเทศตุรกี

อ่านต่อข้อมูลเติมได้ที่  ASP-FFPLUS Factsheet

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จากัด
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 Customer Care 02-672-1111 โทรสาร 02-672-1180 www.assetfund.co.th