เปิดจองหุ้นกู้ TTA บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

เปิดจองหุ้นกู้ TTA
เปิดจองหุ้นกู้ TTA

เปิดจองหุ้นกู้ TTA

เปิดจองหุ้นกู้ TTA

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) – TTA วันที่ 20-22 มี.ค. 61

Corporate Debenture Thorsen Thai Agencies Public Company Limited – TTA 20 – 22 March 2018

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) – TTA  ธุรกิจการลงทุน โดยลงทุนใน 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจพลังงาน และธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน

ผู้ลงทุนสามารถจองซื้อหุ้นกู้ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 3,9 และ11, 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธรกทม. 10120
โทรศัพท์ : 0-2680-4022, 0-2680-4037
Email : capitalmarket@asiaplus.co.th

ดูประกาศหุ้นกู้เพิ่มเติม