เปิดจองหุ้นกู้ SUPER บริษัท ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด (มหาชน)

เปิดจองหุ้นกู้ SUPER
เปิดจองหุ้นกู้ SUPER

เปิดจองหุ้นกู้ SUPER

เปิดจองหุ้นกู้ SUPER
เปิดจองหุ้นกู้ SUPER

เปิดจองหุ้นกู้ SUPER

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส บริษัท ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด (มหาชน)บริษัท ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด (มหาชน) วันที่ 2-4 เม.ย. 61

Corporate Debenture SUPERBLOCK PUBLIC COMPANY LIMITED – SUPER 2 – 4 April 2018

บริษัท ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจดังนี้

  1. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า
  2. ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  3. ธุรกิจให้บริการดูแลบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า O&M

ผู้ลงทุนสามารถจองซื้อหุ้นกู้ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 3,9 และ11, 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธรกทม. 10120
โทรศัพท์ : 0-2680-4022, 0-2680-4037
Email : capitalmarket@asiaplus.co.th

ดูประกาศหุ้นกู้เพิ่มเติม