เปิดจองหุ้นกู้ SMT บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เปิดจองหุ้นกู้ SMT
เปิดจองหุ้นกู้ SMT

เปิดจองหุ้นกู้ SMT

เปิดจองหุ้นกู้ SMT
เปิดจองหุ้นกู้ SMT

เปิดจองหุ้นกู้ SMT

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) วันที่ 23 และ 26-28 มี.ค. 61

Corporate Debenture Stars Microelectronics (Thailand) PLC. – SMT 23 and 26 – 28 March 2018

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) – SMT รับจ้างผลิตและประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ลงทุนสามารถจองซื้อหุ้นกู้ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 3,9 และ11, 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธรกทม. 10120
โทรศัพท์ : 0-2680-4022, 0-2680-4037
Email : capitalmarket@asiaplus.co.th

ดูประกาศหุ้นกู้เพิ่มเติม