เปิดจองหุ้นกู้ SEAOIL บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)

เปิดจองหุ้นกู้ บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) - SEAOIL

เปิดจองหุ้นกู้ SEAOIL

เปิดจองหุ้นกู้ SEAOIL
เปิดจองหุ้นกู้ SEAOIL

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส เปิดจองหุ้นกู้ บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) – SEAOIL วันที่ 19-22 กุมภาพันธ์ 2561

เปิดจองหุ้นกู้ SEAOIL บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจจัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นให้แก่ลูกค้าทางทะเลและลูกค้าทางบก และธุรกิจให้บริการในการจัดหาอาหาร วัตถุดิบ และให้บริการอื่นๆ สำหรับพนักงานประจำแหล่งขุดเจาะน้ำมันและก๊าซทั้งในทะเลและบนบก (Supply Management) นอกจากนี้ในปี 2560 บริษัทเริ่มประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop)

ผู้ลงทุนสามารถจองซื้อหุ้นกู้ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 3,9 และ11, 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธรกทม. 10120
โทรศัพท์ : 0-2680-4022, 0-2680-4037
Email : capitalmarket@asiaplus.co.th

ดูประกาศหุ้นกู้เพิ่มเติม