เปิดจองหุ้นกู้ MIDA บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

เปิดจองหุ้นกู้ MIDA
เปิดจองหุ้นกู้ MIDA

เปิดจองหุ้นกู้ MIDA

เปิดจองหุ้นกู้ MIDA
เปิดจองหุ้นกู้ MIDA

เปิดจองหุ้นกู้ MIDA

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส เปิดจองหุ้นกู้บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) MIDA
วันที่ 24 – 26 เมษายน 2561

Corporate Debenture MIDA ASSETS PUBLIC COMPANY LIMITED – MIDA 24 – 26 April 2018

บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) – MIDA Services / Commerce

ผู้ลงทุนสามารถจองซื้อหุ้นกู้ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 3,9 และ11, 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธรกทม. 10120
โทรศัพท์ : 0-2680-4022, 0-2680-4037
Email : capitalmarket@asiaplus.co.th

ดูประกาศหุ้นกู้เพิ่มเติม