เปิดจองหุ้นกู้ GLAND บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)

เปิดจองหุ้นกู้ GLAND
เปิดจองหุ้นกู้ GLAND

เปิดจองหุ้นกู้ GLAND

เปิดจองหุ้นกู้ CHOW บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน)
เปิดจองหุ้นกู้ CHOW บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน)

เปิดจองหุ้นกู้ GLAND

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส เปิดจองหุ้นกู้ GLAND บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 23 – 25 เมษายน 2561

Corporate Debenture Corporate Debenture GLAND GRAND CANAL LAND PUBLIC COMPANY LIMITED 23 – 25 April 2018

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)ประกอบธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย และให้เช่า

ผู้ลงทุนสามารถจองซื้อหุ้นกู้ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 3,9 และ11, 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธรกทม. 10120
โทรศัพท์ : 0-2680-4022, 0-2680-4037
Email : capitalmarket@asiaplus.co.th

ดูประกาศหุ้นกู้เพิ่มเติม