เปิดจองหุ้นกู้ CI บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

เปิดจองหุ้นกู้ CI บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
เปิดจองหุ้นกู้ CI บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

เปิดจองหุ้นกู้ CI

เปิดจองหุ้นกู้ CI บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
เปิดจองหุ้นกู้ CI บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

เปิดจองหุ้นกู้ CI

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส เปิดจองหุ้นกู้ ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์  จำกัด (มหาชน)
วันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2561

Corporate Debenture CHARN ISSARA PUBLIC COMPANY LIMITED 8 – 10 May 2018

เปิดจองหุ้นกู้ บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์  จำกัด (มหาชน) – CI
กลุ่มบริษัทมีการประกอบธุรกิจใน 4 ลักษณะ ได้แก่
1) พัฒนาธุรกิจจัดสรรบ้านและที่ดิน คอนโดมิเนียมอยู่อาศัยเพื่อขาย
2) ธุรกิจให้เช่าหรือขายอาคารสำนักงานและศูนย์การค้า
3) ธุรกิจการประกอบกิจการโรงแรม
4) ธุรกิจรับบริหารอาคารสำนักงาน คอนโดมิเนียม บ้านจัดสรร และบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์

ผู้ลงทุนสามารถจองซื้อหุ้นกู้ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 3,9 และ11, 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธรกทม. 10120
โทรศัพท์ : 0-2680-4022, 0-2680-4037
Email : capitalmarket@asiaplus.co.th

ดูประกาศหุ้นกู้เพิ่มเติม