ศึกษาข้อมูลก่อน การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ตอนที่1

0
3516
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

สวัสดีครับนักลงทุนและผู้สนใจในการลงทุนทุกท่าน วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง ทางเลือกใหม่ใน “การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศกับ ASPS” ก่อนที่เราจะไปดูว่ามี กฎเกณฑ์และข้อบังคับในการลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ต่างประเทศตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย กำหนดอะไร

เราไปรู้กันก่อนครับว่า หลักทรัพย์ต่างประเทศคืออะไร

หลักทรัพย์ต่างประเทศ คือ หลักทรัพย์ที่ออกเป็นเงินตราและจำหน่ายในต่างประเทศโดยรัฐบาลต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ หรือนิติบุคคลในต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งสามารถให้บริการเป็นตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ได้ตามกฎหมายของประเทศนั้นและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์ (Regulated exchange) เราไปดูกันนะครับว่ามีประเทศอะไรบ้างที่นักลงทุนสามารถซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ต่างประเทศดังนี้

ลูกค้าสามารถซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ต่างประเทศผ่าน ASPSในประเทศต่างๆ ดังนี้

ทวีปเอเซียแปซิฟิก : ฮ่องกง สิงค์โปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ไตหวัน ฟิลิปปินส์

ทวีปยุโรป : อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ ลักเซมเบอร์ก สเปน กรีซ สวีเดน เดนมาร์ก

ทวีปอเมริกาเหนือ : สหรัฐอเมริกา แคนาดา

 

มาเข้าเรื่องกันครับ ถ้านักลงทุนต้องการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศนั้นต้องมีกำหรือข้อบังคับอย่างไร

 

กฎเกณฑ์และข้อบังคับในการลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ต่างประเทศตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

 

ตราสารต่างประเทศที่อนุญาตให้ลงทุนได้

 

สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป

– หลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตปท.

▪ หุ้น ทั้ง Common และ Preferred Shares

▪ Exchange Traded Funds (ETFs), Exchange Traded Certificates (ETCs)

▪ หุ้นกู้อนุพันธ์ Equity Linked Notes (ELNs), Fixed Coupon Notes (FCNs)

▪ ใบสำคัญแสดงสิทธิ

– พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจต่างประเทศ

– หลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทไทยที่ไปจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

– ตราสารหนี้ภาคเอกชน ที่มี Investment Grade (BBB)

– สิทธิประโยชน์อันเกิดจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศเช่น หุ้นเพิ่มทุน (PO) หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม

– หลักทรัพย์ที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (IPO)

– หน่วยลงทุนนอกตลาด (OTC Unit Trust) ที่ลงทุนในตราสารข้างต้น

– ตราสารอนุพันธ์ต่างประเทศ ที่ซื้อขายในตลาด (Futures, Options)

 

สำหรับผู้ลงทุนสถาบันและกองทุนส่วนบุคคล

– หลักทรัพย์ทุกประเภทตามด้านบน แต่ต้องไม่มีอนุพันธ์ที่มีอัตราแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเงินบาทแฝง

– อนุพันธ์ทุกประเภท (ยกเว้นที่มีอัตราแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเงินบาทแฝง) เช่น อนุพันธ์ที่อ้างอิงกับตัวแปรต่างประเทศ เช่นราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน (ที่ไม่เกี่ยวกับเงินบาทแฝง) ราคาสินค้าโภคภัณฑ์สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีทองคำเป็นสินค้าหรือมีตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับทองค าแฝงกับ คู่สัญญาทั้งในและต่างประเทศ

– SBL

– Repo and Reverse Repo

– สามารถลงทุนเพื่อการเก็งกำไรหรือเพื่อการป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนก็ได้

*หมายเหตุ: ปัจจุบันบริษัทยังไม่เปิดให้บริการในการทำธุรกรรมหน่วยลงทุนนอกตลาด, SBL, Repo and Reverse Repo.

หากนักลงทุนท่านใดมีความสนใจในการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-680-1000 หรือ www.asiaplus.co.th