กองทุน LTF และ กองทุน RMF ของ บลจ.แอสเซท พลัส

กองทุน LTF กองทุน RMF แอสเซท พลัส
กองทุน LTF กองทุน RMF แอสเซท พลัส

“ลงทุนเพื่อออมเงินระยะยาว พร้อมโอกาสรับผลตอบแทนสูง กับกองทุน LTF และ กองทุน RMF ของ บลจ.แอสเซท พลัส”

พิเศษ รับ Cash Back 0.2% กับกองทุน LTF RMF  แอสเซท พลัส*

LTF กองทุนเปิด แอสเซท พลัส หุ้นระยะยาว (ASP-LTF) : จ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 1 ครั้ง

 • กองทุน ลดหย่อนภาษี LTF

กองทุนเปิด แอสเซท พลัส หุ้นระยะยาวทวีกำไร (ASP-GLTF) : ไม่จ่ายเงินปันผล

 • ลงทุนในหุ้นปัจจัยพื้นฐานดี และมีการเจริญเติบโตต่อเนื่อง
 • ลงทุนผสม ทั้งในหุ้นคุณค่าและหุ้นเติบโต ที่มีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูง
 • ลงทุนในหุ้นที่มีศักยภาพ ของการเพิ่มขึ้นของราคาสูง เมื่อเทียบกับราคาตลาด
 • กองทุนลดหย่อนภาษี

กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-FRF)

 • ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชน สำหรับผู้ลงทุนที่ไม่ชอบความเสี่ยงและความผันผวน จากการลงทุนในหุ้น
 • กองทุนลดหย่อนภาษี

กองทุนเปิด แอสเซท พลัส หุ้นผสมตราสารหนี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-MRF)

 • ลงทุนในหุ้นที่มีศักยภาพของการเพิ่มขึ้นของราคาสูง เมื่อเทียบกับราคาตลาด
 • เลือกลงทุนผสม ทั้งในหุ้นและตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชน
 • กองทุนลดหย่อนภาษี

กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-ERF)

 • ลงทุนในหุ้นปัจจัยพื้นฐานดี และมีการเจริญเติบโตต่อเนื่อง
 • กองทุนลดหย่อนภาษี

ผู้ลงทุนโปรด “ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง คู่มือภาษี ก่อนตัดสินใจลงทุน” ASP-LTF , ASP-GLTF มีการลงทุนในหุ้น จึงมีความเสี่ยงและมีราคาผันผวนตามภาวะตลาด ASP-ERF , ASP-ERF ลงทุนในตราสารหนี้ มีจึงความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ASP-MRF ลงทุนในหุ้นบางส่วนจึงมีความเสี่ยงและมีราคาผันผวนตามภาวะตลาด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ Asset Plus Customer Care 0 2672 1111
หรือติดต่อเพื่อ ซื้อ กองทุนLTF/RMF ต่างๆ ได้ที่

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

กองทุนอื่นๆที่น่าสนใจ

กองทุน asp-asian
กองทุน asp-ffplus
กองทุน asp-dplus
กองทุนเปิด ASPGIPLUS