กองทุน LTF และ กองทุน RMF ของ บลจ.แอสเซท พลัส

0
4467
กองทุน LTF กองทุน RMF แอสเซท พลัส
กองทุน LTF กองทุน RMF แอสเซท พลัส

“ลงทุนเพื่อออมเงินระยะยาว พร้อมโอกาสรับผลตอบแทนสูง กับกองทุน LTF และ กองทุน RMF ของ บลจ.แอสเซท พลัส”

พิเศษ รับ Cash Back 0.2% กับกองทุน LTF RMF  แอสเซท พลัส*

LTF กองทุนเปิด แอสเซท พลัส หุ้นระยะยาว (ASP-LTF) : จ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 1 ครั้ง

 • กองทุน ลดหย่อนภาษี LTF

กองทุนเปิด แอสเซท พลัส หุ้นระยะยาวทวีกำไร (ASP-GLTF) : ไม่จ่ายเงินปันผล

 • ลงทุนในหุ้นปัจจัยพื้นฐานดี และมีการเจริญเติบโตต่อเนื่อง
 • ลงทุนผสม ทั้งในหุ้นคุณค่าและหุ้นเติบโต ที่มีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูง
 • ลงทุนในหุ้นที่มีศักยภาพ ของการเพิ่มขึ้นของราคาสูง เมื่อเทียบกับราคาตลาด
 • กองทุนลดหย่อนภาษี

กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-FRF)

 • ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชน สำหรับผู้ลงทุนที่ไม่ชอบความเสี่ยงและความผันผวน จากการลงทุนในหุ้น
 • กองทุนลดหย่อนภาษี

กองทุนเปิด แอสเซท พลัส หุ้นผสมตราสารหนี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-MRF)

 • ลงทุนในหุ้นที่มีศักยภาพของการเพิ่มขึ้นของราคาสูง เมื่อเทียบกับราคาตลาด
 • เลือกลงทุนผสม ทั้งในหุ้นและตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชน
 • กองทุนลดหย่อนภาษี

กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-ERF)

 • ลงทุนในหุ้นปัจจัยพื้นฐานดี และมีการเจริญเติบโตต่อเนื่อง
 • กองทุนลดหย่อนภาษี

ผู้ลงทุนโปรด “ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง คู่มือภาษี ก่อนตัดสินใจลงทุน” ASP-LTF , ASP-GLTF มีการลงทุนในหุ้น จึงมีความเสี่ยงและมีราคาผันผวนตามภาวะตลาด ASP-ERF , ASP-ERF ลงทุนในตราสารหนี้ มีจึงความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ASP-MRF ลงทุนในหุ้นบางส่วนจึงมีความเสี่ยงและมีราคาผันผวนตามภาวะตลาด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ Asset Plus Customer Care 0 2672 1111
หรือติดต่อเพื่อ ซื้อ กองทุนLTF/RMF ต่างๆ ได้ที่

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

กองทุนอื่นๆที่น่าสนใจ

กองทุน asp-asian
กองทุน asp-ffplus
กองทุน asp-dplus
กองทุนเปิด ASPGIPLUS

LEAVE A REPLY