กองทุนที่น่าสนใจจาก ASSET PLUS

1
2537

ลงทุนใน กองทุน ทั้งที ต้องเลือกที่ไว้ใจได้นะครับ …ซึ่งเราควรเลือกกองทุนที่ดำเนินงานโดยผู้เชี่ยวชาญ มีโอกาสรับผลตอบแทนที่ดี และมีความน่าเชื่อถือ อย่าง ASSET PLUS

ซึ่งวันนี้ เราขอแนะนำกองทุนที่น่าสนใจ โดย ASSET PLUS มีอะไรและน่าสนใจอย่างไร มาดูกันครับ

กองทุน ASP- DPLUS*

tb_file_manager_11560_file1

 • โอกาสสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าจากการคัดสรรตราสารหนี้ระยะสั้นทั้งในและต่างประเทศ
 • ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน
 • ลงทุนขั้นต่ำ 500,000 บาท
 • ขยายกรอบการลงทุนด้วย Universe ของตราสารหนี้ที่กว้างขึ้น
 • สภาพคล่องสูง สามารถซื้อ-ขายได้ทุกวันทำการ รับเงินคืนภายในวันถัดไป (T+1)

*กองทุนเปิดแอสเซท พลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย เน้นลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยงด้านอันดับเครดิต และสภาพคล่องมากกว่ากองทุนรวมทั่วไป ซึ่งตราสารดังกล่าวอาจจะไม่สามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามจำนวน หรือเวลาที่กำหนด ดังนั้น จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่มีฐานะการเงินที่สามารถรับความเสี่ยงจากผลขาดทุนได้

คำแนะนำ ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนลงทุน กองทุนนี้สามารถลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non- Investment grade) หรือที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Bond) ในอัตราส่วนที่มากกว่ากองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสารซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือทั้งจำนวนได้ และในการขายคืนหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินคืนตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ

รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย(ASP-DPLUS)

กองทุน ASP – FFPLUS

tb_file_manager_36248_file1

 • โอกาสรับผลตอบแทนสูงจากการคัดสรรตราสารหนี้ทั่วโลก
 • สร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในภาวะดอกเบี้ยขาขึ้นด้วยการลงทุนในตราสารหนี้ Duration ต่ำ
 • สภาพคล่องสูง ซื้อ-ขาย ได้ทุกวันทำการ
 • ลงทุนขั้นต่ำครั้งแรก 510,00 บาท
 • ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน (Fully Hedge)*

เลือกรับโอกาสรับผลตอบแทนได้ 2 รูปแบบ

 1. ASP-FFPLUSA สะสมโอกาสรับผลตอบแทนไว้ในกองทุนเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนต่อเนื่อง
 2. ASP-FFPLUSR โอกาสรับผลตอบแทนคืนเป้นรายเดือนผ่านการรับซื้อคืนอัตโนมัติ** (Auto Redemption)

ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

*กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ ทั้งนี้ ณ ปัจจุบันกองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน

**อัตราการจ่าย Auto Redemption ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง

 • กองทุน ASP-FFDPLUS เป็นกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย ผู้ลงทุนควรข้อคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนลงทุน
 • กองทุนนี้สามารถลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรือที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Bond ) ในอัตราส่วนที่มากกว่ากองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
 • ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ที่ออกตราสารซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนบางส่วนหรือทั้งจำนวนได้ และในการขายคืนหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินคืนตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ   

      กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-FFPLUS) (กองทุนรวมนี้เน้นลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่องมากกว่ากองทุนรวมทั่วไป ซึ่งตราสารดังกล่าวอาจไม่สามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามจำนวนหรือเวลาที่กำหนด ดังนั้นจึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่มีฐานะการเงินที่สามารถรับความเสี่ยงจากผลขาดทุนได้)

รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย – A (ASP-FFPLUSA) กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย – R (ASP-FFPLUSR)

กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส (ASPGIPLUS)

ASPGIPLUS_AD

 • โอกาสเพิ่มรายรับสม่ำเสมอ สูงสุดถึง 12  ครั้งต่อปี*
 • ลงทุนเบื้องต้นในกองทุนของ Fidelity International**

บริษัทจัดการกองทุนชั้นนำ เจ้าของรางวัล Morningstar Awards ปี 2016 สาขา Best Multi-Asset Fund House***

 • ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน****
 • กลยุทธ์การบริหารพอร์ตแบบยืดหยุ่น ตอบโจทย์การลงทุนในทุกสภาวะตลาด
 • กระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ลงทุนทั่วโลก มากถึง 4,150 ตราสาร***

อาทิ ตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชน หุ้น REITs กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น

เลือกโอกาสรับผลตอบแทนได้ 2 รูปแบบ

 1. ASPGIPLUS-A สะสมโอกาสรับผลตอบแทนไว้ในกองทุนเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนต่อเนื่อง
 2. ASPGIPLUS-R โอกาสรับผลตอบแทนคืนเป็นรายเดือนผ่านการรับซื้อคืนอัตโนมัติ (Auto Redemption)

คำแนะนำ ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน*กองทุนมีนโยบายรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Auto Redemption) ไม่เกิน 12 ครั้งต่อปี** กองทุนคาดว่าจะลงทุนเบื้องต้นในกองทุน Fidelity Funds-Global Multi Asset Income Fund ภายใต้การบริหารจัดการของ Fidelity International*** ที่มา :  Fidelity Fund-Global Multi Asset Income Fund Presentation, April 2017**** เฉพาะส่วนที่มีการลงทุนในต่างประเทศ โดยกองทุน ASPGIPLUS มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม

กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส – A (ASPGIPLUS-A) กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส – R (ASPGIPLUS-R)

 

กองทุนเปิดเอเซี่ยนสเปเซียลซิททูเอชั่นส์ (ASP-ASIAN)

tb_file_manager_11539_file1

 • โอกาสรับผลตอบแทนสูงจากการลงทุนในตลาดหุ้นเอเชีย ผ่านกองทุนหลัก Asian Special Situations Fund A-USD ที่ได้รับการจัดอันดับเรทติ้งจากสถาบันชั้นนำ*
 • เรทติ้ง 5 ดาว จาก Morningstar
 • เรทติ้งระดับ 5 จาก LIPPER
 • เรทติ้งระดับ Bronze จาก Morningstar OBSR Analyst Ratings™
 • ซื้อ – ขาย ได้ทุกวันทำการ
 • ลงทุนขั้นต่ำเพียง 5,000 บาท
 • ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน

ตาราง

ที่มา : ASSET PLUS, Bloomberg ณ.วันที่ 28 ก.พ.60

*กองทุนหลักได้รับการจัดอันดับเรทติ้ง 5 ดาวจาก Morningstar UK ในกลุ่ม Asia ex Japan Equity (31 ธ.ค. 59)

 • ได้รับการจัดอันดับเรทติ้งระดับ 5 ดาว จาก LIPPER UK (31 ม.ค. 60) ในกลุ่ม Equity Asia Pacific ex Japan
 • เรทติ้งระดับ Bronze จาก Morningstar OBSR Analyst Rating™ UK สำหรับกองทุนที่มีแนวโน้มจะได้รับผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชี้วัด (26 ม.ค. 60)

คำแนะนำ ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

 • ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
 • กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
 • การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้จัดทำตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
 • ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเป็นผลการดำเนินงานหลังจากหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเชี่ยนสเปเชียลซิททูเอชั่นส์ (ASP-ASIAN)

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-672-1111 หรือ
เว็บไซต์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน” ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนลงทุน

1 ความคิดเห็น

 1. […] ความเสี่ยงทั้ง 8 ระดับนี้ ผู้ลงทุนควรทำการประเมิณตัวเองทุกครั้งก่อนการซื้อกองทุน ชึ่งผู้ลงทุนสามารถทำความเข้าใจเพิ่มเติมกับบริษัทจัดการกองทุนนะครับ และ หากรู้จักความเสี่ยงแล้วกันแล้ว เราก็สามารถเลือกมาลงทุนในกองทุนที่น่าสนใจของเราได้นะครับ คลิ๊ก กองทุน-น่าสนใจจาก-assetplus […]

Comments are closed.