กองทุนเปิด ASPGIPLUS

0
543
กองทุนเปิด ASPGIPLUS
กองทุนเปิด ASPGIPLUS

ผ่านไปสำหรับ 3 กองทุนเปิดที่เราเคยพูดถึงกันไป asp-asian , asp-ffplus , asp-dplus ยังเหลืออีกหนึ่งกองทุนที่น่าสนใจอย่าง กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ( กองทุนเปิด ASPGIPLUS ) วันนี้เราจะมาต่อกันนะครับว่ากองทุนนี้มีความน่าสนใจอย่างไร ไปชมกันเลยครับ

สำหรับกองทุนนี้มีโอกาสเพิ่มรายรับจากสินทรัพย์ทั่วโลก เนื่องจากมีการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายทั่วโลกมากถึง 4,150 ตราสาร ด้วยการกลยุทธ์การบริหารพอร์ตที่สามารถตอบโจทย์ได้ในทุกสภาวะตลาด ซึ่งกองทุนนี้เองมีความเสี่ยง  ระดับ 5 เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง และยังมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมดในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ และถ้าหากท่านใดยังไม่ทราบเรื่องความเสี่ยงของกองทุนแต่ละระดับ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 8ระดับความเสี่ยงในกองทุนรวม

โดยจุดเด่นหลักๆ ของกองทุนเปิด ASPGIPLUS

 • โอกาสเพิ่มรายรับสม่ำเสมอ สูงสุดถึง 12 ครั้งต่อปี ด้วยนโยบายรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Auto Redemption )
 • ลงทุนเบื้องต้นในกองทุนของ Fidelity International* บริษัทจัดการกองทุนชั้นนำ เจ้าของรางวัล Morningstar** Awards ปี 2016 สาขา Best Multi-Asset Fund House***
 • กระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ลงทุนทั่วโลกมากถึง 4,150 ตราสาร***
 • ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน****
 • กลยุทธ์การบริหารพอร์ตแบบยืดหยุ่น ตอบโจทย์การลงทุนในทุกสภาวะตลาด
*กองทุนคาดว่าจะเน้นลงทุนเบื้องต้นในกองทุน Fidelity Fund-Global Multi Asset Income Fund ภายใต้การบริหารจัดการของ Fidelity International
**ที่มา : Fidelity Fund-Global Multi Asset Income Fund Presentation, April 2017
***Morningstar เป็นบริษัทชั้นนำของโลกทางด้านการให้บริการข้อมูลและการวิเคราะห์เกี่ยวกับการลงทุนต่างๆ เช่น ข้อมูลกองทุนเปิด กองทุนปิด หุ้น อีทีเอฟ และ ข้อมูลการลงทุนอื่นทั่วโลก รวมทั้งการจัดอันดับกองทุน (Morning Rating)
****เฉพาะส่วนที่มีการลงทุนในต่างประเทศ โดยกองทุนนี้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

ASPGIPLUSเรามาดูกันต่อเลยครับว่า กองทุนเปิด ASPGIPLUS มีนโยบายในการลงทุนที่น่าสนใจอย่างไร 

ด้านนโยบายการลงทุนใน กองทุนเปิด ASPGIPLUS

 • กระจายการลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุน กองทุน ETF
 • กองทุนอาจมีการลงทุนใน Derivatives Structured Note ที่อ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ โดยจะปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึง 100 ของ NAV ทั้งนี้ จะมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
 • กองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ Non-Investment Grade และ/หรือ Unrated และ/หรือ Unlisted securities
 • มูลค่าซื้อขายครั้งแรก 5,000 บาท
 • ซื้อขายทุกวันทำการก่อนถึง 15.30 น.
 • อัตราค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 1.61% ต่อปี

NAV ( Net Asset Value ตัวเลขที่บอกถึงมูลค่าที่แท้จริงของกองทุนรวม ซึ่งบอกผู้ถือหน่วยลงทุนว่า หากจะซื้อหรือขายคืนกองทุนรวม จะได้ที่ราคาประมาณเท่าไหร่ ในกรณีของ “กองทุนเปิด” จะประกาศให้ทราบทุกวันทำการที่มีการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยสามารถดู NAV ได้จากเว็บไซต์ของ บลจ. )

 

ซึ่งในส่วนผู้ลงทุนนั้นสามารถเลือกรับผลตอบแทนได้ 2 รูปแบบ

แบบที่ 1 ASPGIPLUS – A  สะสมโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนต่อเนื่อง

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain)  และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

แบบที่ 2  ASPGIPLUS – R โอกาสรับผลตอบแทนคืนเป็นรายเดือนผ่านการการรับซื้อคืนอัตโนมัติ

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากการขายคืนหน่วยลงทุน อัตโนมัติ อัตราการจ่ายขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง

เนื่องจากการลงทุนทุกอย่างย่อมมีความเสี่ยงเกิดขึ้นอยู่เสมอ ดังนั้นผู้ลงทุนควรทำความรู้จักกับความเสี่ยงหลักของแต่ละกองทุนไว้ก่อน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในกองทุน และ สามารถรับกับความเสี่ยงได้ครับ

ความเสี่ยงหลักของกองทุนเปิด ASPGIPLUS

 • ความเสี่ยงจากภาวะตลาด (Market Risk) คือ ความผันผวนของราคา และ ดอกเบี้ย อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที่ลงทุน
 • ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) คือ โอกาสที่ตราสารหนี้ที่ลงทุนไม่สามารถจ่ายชําระเงินตามที่ตกลงไว้ได้
 • ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง (Liquidity Risk) คือ หลักทรัพย์ที่ถือไม่สามารถขายได้เมื่อต้องการในราคาที่เหมาะสม
 • ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Risk ) คือ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม

กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส – A (ASPGIPLUS-A) กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส – R (ASPGIPLUS-R)

และทั้งหมดนี้คือข้อมูลส่วนหนึ่งที่น่าสนใจของกองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส (กองทุนเปิด ASPGIPLUS ) หากนักลงทุนท่านใดที่ต้องการรายละเอียดเพิ่ม สามารถสอบถามข้อมูลได้ทางโทรศัพท์ หรือ เว็บไซต์ของเราได้โดยตรงครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม ครั้งหน้าจะเป็นกองทุนอะไรนั่น อย่าลืมติดตามพวกเราด้วยนะครับ


 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-672-1111 หรือ
เว็บไซต์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด