กองทุนเปิด ASP-FFPLUS

2
2819
กองทุนเปิด ASP-FFPLUS

หลังจากที่ได้แนะนำ กองทุนเปิด ASP-ASIAN ที่อาจจะเหมาะสมกับนักรายทุนรายย่อย แต่สำหรับวันนี้จะกล่าวถึงกองทุนเปิดอีกตัวนั่นก็คือ กองทุนเปิด ASP-FFPLUS กองทุนเปิดแอสเซทพลัส ซึ่งกองทุนนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ใช่นักลงทุนรายย่อย มีเงินทุนสูง สามารถรับความเสี่ยงได้

ลักษณะและการดำเนินงานของ กองทุนเปิด ASP-FFPLUS

มีลักษณะเป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิต และ สภาพคล่องมากกว่ากองทุนทั่วไป โดยสามารถเลือกรับผลตอบแทนได้ 2 รูปแบบ คือ

แบบที่ 1 ASP-FFPLUS – A  สะสมโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนต่อเนื่อง
เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากส่วนต่างจากการลงทุน (Capital gain)  และสะสมผลประโยชน์จากการลงทุน (Total return)

แบบที่ 2  ASP-FFPLUS – R โอกาสรับผลตอบแทนคืนเป็นรายเดือนผ่านการการรับซื้อคืนอัตโนมัติ
เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากการขายคืนหน่วยลงทุน อัตโนมัติ อัตราการจ่ายขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง

นโยบายของกองทุนเปิดASP-FFPLUS

  • ด้านกองทุนเปิด ASP- FFPLUS มีนโยบายในการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก เพื่อสร้างโอกาสผลตอบแทนที่ดีให้ผู้ลงทุน
  • ASP-FFPLUS จะพิจารณาการลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยงต่ำและไม่ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่เกิน 75% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิด ASP-FFPLUS
  • กองทุนเปิด ASP-FFPLUS เหมาะกับผู้ลงทุนที่มิใช่ผู้ลงทุนรายย่อยและผู้ที่สามารถยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าทีสามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และ ตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ได้
  • มีระดับความเสี่ยง 5 มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมดในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

ข้อดีของกองทุนเปิด ASP-FFPLUS

  • มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงจากการคัดสรรตราสารหนี้ทั่วโลก
  • สร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในภาวะดอกเบี้ยขาขึ้นด้วยการลงทุนในตราสารหนี้ Duration ต่ำ
  • มีสภาพคล่องสูง ซื้อ-ขาย ได้ทุกวันทำการ
  • ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน (Fully Hedge)*
  • ลงทุนขั้นต่ำครั้งแรก 510,00 บาท

*กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ ทั้งนี้ ณ ปัจจุบันกองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน

ข้อดี-กองทุน-ASP-FFplus

สามารถศึกษารายละเอียดกองทุนเปิด ASP-FFPLUS เพิ่มเติม ได้ที่

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย – A (ASP-FFPLUSA)

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย – R (ASP-FFPLUSR)

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-FFPLUS) กองทุนรวมนี้เน้นการลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่องมากกว่ากองทุนรวมทั่วไป ซึ่งตราสารดังกล่าวอาจไม่สามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามจำนวนหรือเวลาที่กำหนด ดังนั้นจึงเหมาะกับที่มีฐานะการเงินที่สามารถรับความเสี่ยงจากผลขาดทุนได้

สุดท้ายนี้หากใครที่เป็นนักลทุนรายย่อย และมีความสนใจในเรื่องการลงทุนกองทุน เรามีกองทุนมากมายให้นักลงทุน ได้ติดตามกันที่  กองทุนน่าสนใจจาก Asset Plus

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-672-1111 หรือ
เว็บไซต์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

2 ความคิดเห็น

  1. […] กองทุนตราสารหนี้เอกชน ได้แก่ หุ้นกู้, หุ้นกู้มีประกัน, หุ้นกู้ไม่มีประกัน, ตั๋วแลกเงิน, ตั๋วสัญญาใช้เงิน สามารถดูตัวอย่างกองทุนอื่น ๆ ของเราได้ที่ ASP-DPLUS  หรือ  ASP-FFPLUS […]

Comments are closed.