กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส

กองทุนเปิด asp-dplus
กองทุนเปิด asp-dplus

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส เพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย

Asset Plus Fixed Income Daily Plus Fund (ASP-DPLUS)

(กองทุนรวมนี้เน้นลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตและสภาพคล่องมากกว่ากองทุนรวมทั่วไปซึ่งตราสารดังกล่าวอาจไม่สามารถชาระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามจานวนหรือเวลาที่กาหนด ดังนั้น จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่มีฐานะการเงินที่สามารถรับความเสี่ยงจากผลขาดทุนได้)

เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO): 16 ม.ค. – 1 ก.พ. 60

ดาวน์โหลดเอกสาร

ASP-DPLUS กองทุนที่ตอบโจทย์ในสภาวะดอกเบี้ยตำ่

  • เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก กองทุนตลาดเงินและกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นในอุตสาหกรรม
  • เน้นลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้นทั้งในและต่างประเทศที่มีผลตอบแทนดี มีสภาพคล่องสูง
  • กองทุนเน้นลงทุนระยะสั้นจึงมีสภาพคล่องสูง สามารถซื้อขายได้ทุกวันทำการ และรับเงินค่าขายคืนได้ในวันทำการถัดไป

ปรัชญาการลงทุนของ กองทุน *

เน้นการลงทุนระยะสั้น
อายุตราสารเฉลี่ยประมาณ 3-6* เดือน เน้นลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ที่มีสภาพคล่องดี

การวิเคราะห์เครดิตด้วยปัจจัยพื้นฐาน
เพื่อคัดเลือกบริษัทที่มีความมั่นคงสูง และมีแนวโน้มของผลประกอบการที่ดี มีกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอเพียงพอต่อการชำระหนี้

เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่มากกว่า
โอกาสรับผลตอบแทนที่สูงกว่าจากการเฟ้นหาตราสารหนี้ที่มีคุณภาพทั้งในและต่างประเทศด้วย Universe ที่กว้างกว่า สู่การเติบโตที่ยั่งยืน

สภาพคล่องสูง
สามารถซื้อ-ขาย ได้ทุกวันทำการ และสามารถรับเงินขายคืนได้ในวันทำการถัดไป (T+1)

*ทั้งนี้ อายุตราสารเฉลี่ยของพอร์ตการลงทุนดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ โดยขึ้นอยู่กับสภาวะการลงทุน ณ ขณะนั้น และ/หรือ ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ประมาณการสัดส่วนตราสารของพอร์ตการลงทุน**

เงินฝากต่างประเทศ
สัดส่วนการลงทุน 40%** เน้นลงทุนธนาคารชั้นนำในต่างประเทศเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าเงินฝากในประเทศ

ตราสารหนี้ภาคเอกชนในประเทศ
สัดส่วนการลงทุน 20%** เน้นลงทุนบริษัทชั้นนำในประเทศเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าเงินฝากในประเทศ

ตราสารหนี้ต่างประเทศ
สัดส่วนการลงทุน 20%** เน้นลงทุนบริษัทชั้นนำในต่างประเทศเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าตราสารหนี้ในประเทศ

พันธบัตรรัฐบาลไทย
สัดส่วนการลงทุน 20%** เน้นลงทุนในพันธบัตรระยะสั้นเพื่อเพิ่มสภาพคล่องและสร้างความมั่นคงให้กับกองทุน

**ทั้งนี้ อัตราส่วนดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ โดยขึ้นอยู่กับสภาวะการลงทุน ณ ขณะนั้น และ/หรือ ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

รายละเอียด กองทุน ASP-DPLUS

อายุโครงการ

ไม่กำหนดอายุโครงการ

ประเภทกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้

ขนาดกองทุน

10,000,000,000 บาท

นโยบายการลงทุน

 กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้กองทุนลงทุนได้ โดย กองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ ได้ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

 กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตำ่กว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และ/หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กองทุนอาจมีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

การจ่ายเงินปันผล

ไม่จ่าย

 

กองทุนรวมเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทใด

เหมาะสมกับผู้ลงทุนที่มิใช่ผู้ลงทุนรายย่อยและผู้มีเงินลงทุนสูง (Accredited Investor) ที่มีศักยภาพในการดูแลตนเอง ที่มุ่งหวังผลตอบแทนที่ดี และยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ได้

การซื้อหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อหน่วยลงทุน

เสนอขายครั้งแรก 16 ม.ค. – 1 ก.พ. 60 ตั้งแต่เวลาเปิดทำการจนถึง 15.30 น.

มูลค่าขั้นตำ่ในการซื้อ

500,000 บาท ถัดไป 5,000 บาท

การชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน

บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของบลจ.แอสเซท พลัส จากัด – บัญชี KBANK: 745-1-02805-1 (ราษฎร์บูรณะ) – บัญชี BAY: 777-0-04569-0 (พระราม 3)

– บัญชี BBL: 142-3-09087-5 (สาทร)

– บัญชี SCB: 049-3-12912-0 (ถนนวิทยุ) (ใช้แบบฟอร์มชำระเงินของธนาคาร)

กาหนดชำระเงินสาหรับ IPO เงินสด / เงินโอน: ภายในวันที่ 1 ก.พ. 60, เช็ค: ภายในวันที่ 31 ม.ค. 60

 

การขายคืนหน่วยลงทุน

การขายคืนหน่วยลงทุน

ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30น.

วันทำการขายคืน

ทุกวันทำการซื้อขาย

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน

ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่คำนวณNAV (ปัจจุบันภายใน1 วันทำการนับจากวันขายคืน หรือ T+1)

ระยะเวลาการชำระเงิน

KBANK: รับเงินคืนในวันทำการถัดไป (T+1) ก่อนเที่ยง

BBL: รับเงินคืนในวันทำการถัดไป (T+1) หลัง 14.30 น.

ธนาคารอื่นๆ: เช็คเข้าบัญชี (T+1) และใช้เงินได้หลังเช็ค Clearing ตามเวลาของแต่ละธนาคาร

 

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขาย

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

ไม่เกิน 0.75% ต่อปี(เก็บจริง 0.50% ต่อปี)

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์

ไม่เกิน 0.07% ต่อปี(เก็บจริง 0.03% ต่อปี)

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

ไม่เกิน 0.40% ต่อปี

 

กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อยเท่านั้น ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนาเพิ่มเติมก่อนลงทุน กองทุนนี้สามารถลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตำ่กว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) หรือที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ(Unrated Bond) ในอัตราส่วนที่มากกว่ากองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสารซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือทั้งจำนวนได้ และในการขายคืนหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับเงินคืนตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการ ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน”


หมายเหตุ:
1)ตราสารข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาด หรือตามที่ผู้จัดการกองทุนเห็นสมควร
2)ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศที่อาจได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมดในอัตรามากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ (fully hedge) ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2560


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จากัด
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 Customer Care 02-672-1111 โทรสาร 02-672-1180 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-DPLUS)

สถานการณ์ดำเนินการต่อต้านคอร์รัปชั่น : ได้รับการรับรอง CAC จากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ผู้ลงทุน “โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”