กองทุนตราสารหนี้คืออะไร ?

0
1330
กองทุนตราสารหนี้

การลงทุนไม่ว่าจะด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม ล้วนเป็นการลงทุนเพื่อหวังผลกำไรอย่างยั่งยืนทั้งสิ้น การลงทุนแต่ละแบบอาจมีความเสี่ยงและผลตอบที่แตกต่างกัน วันนี้เราจะขอมาพูดว่าเรื่อง “กองทุนตราสารหนี้” คืออะไร และมีอะไรที่เราควรรู้เพิ่มเติมบ้าง ตราสารหนี้ เป็นตราสารการเงินที่เป็นสัญญาแสดงความเป็นหนี้ระหว่างผู้ออก และผู้ถือตราสารหนี้ (หรือที่เรียกว่า “ผู้ลงทุน” ) ตราสารหนี้มีกำหนดอายุและอัตราดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์อื่นใดเป็นจำนวนที่แน่นอน โดยระบุวันที่ชำระดอกเบี้ยและเงินต้นล่วงหน้าตั้งแต่เมื่อออกตราสารนั้น และในระหว่างที่ยังไม่ครบกำหนดอายุ รวมถึงวันไถ่ถอน นอกจากนี้ ตราสารหนี้ยังสามารถซื้อขายโอนเปลี่ยนมือกันได้

 

ก่อนอื่น รู้จักก่อน กองทุนตราสารหนี้ คืออะไร?

กองทุนตราสารหนี้ คือ กองทุนรวมที่มีนโยบายนำเงินไปลงทุนในตราสารหนี้และเงินฝาก เช่น การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตั๋วเงินคลัง บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน หุ้นกู้เอกชน เป็นต้น

การลงทุนในตราสารหนี้นั้นจะไม่ใช่การลงทุนในหุ้น หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น แต่จะเป็นการอ้างในตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้กองทุนสามารถลงทุนได้

 

เราแบ่งกองทุนตราสารหนี้แบ่งออกได้เป็น 2 แบบใหญ่ ดังนี้

1.ตราสารหนี้ภาครัฐ

กองทุนตราสารหนี้ภาครัฐ ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล, พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ, พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย, ตั๋วเงินคลัง

2.ตราสารหนี้ภาคเอกชน

กองทุนตราสารหนี้เอกชน ได้แก่ หุ้นกู้, หุ้นกู้มีประกัน, หุ้นกู้ไม่มีประกัน, ตั๋วแลกเงิน, ตั๋วสัญญาใช้เงิน สามารถดูตัวอย่างกองทุนอื่น ๆ ของเราได้ที่ ASP-DPLUS  หรือ  ASP-FFPLUS

อีกหนึ่งปัจจัย ที่ต้องพิจารณา คือ ระยะเวลาของกองทุนตราสารหนี้ โดยแบ่งได้เป็น 2 ระยะ
  • กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น
  • กองทุนตราสารหนี้ระยะยาว

กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น (Short-term fixed income fund) คือ กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นๆ หรือการหาผลประโยชน์ด้วยวิธีอื่นตามที่ สำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) กำหนดให้สามารถลงทุนได้ ระยะเวลาจะต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี เหมาะกับผู้ที่มองหาความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ

กองทุนตราสารหนี้ระยะยาว (Long-term fixed income fund) คือ กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นๆ หรือการหาผลประโยชน์ด้วยวิธีอื่นๆ ตามที่ สำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) กำหนดให้สามารถลงทุนได้ในระยะเวลาที่กองทุนมีอายุมากกว่า 1 ปีขึ้นไป เหมาะกับนักลงทุนระยะยาวที่ต้องการผลกำไรอย่างสม่ำเสมอและสามารถยอมรับความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง

 

สำหรับความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้นั้นมีหลายอย่างซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ เช่น (1) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด(Interest rate risk) ดังนั้นหากต้องการที่จะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้ควรถือทุนให้ครบจนถึงวันกำหนดไถ่ถอนตราสารที่ท่านได้ทำการลงทุนไว้ (2) ความเสี่ยงจากการผิดชำระหนี้ (Credit Risk) มีสาเหตุจากปัญหาภายใน หรือ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ดังนั้นผู้ลงทุนควรศึกษาและติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิด สุดท้าย (3) ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง (Liquidity Risk) เกิดขึ้นได้เมื่อการซื้อขายสินทรัพย์ที่ถืออยู่นั้นอาจไม่สามารถขายได้ในราคาที่เหมาะสม

 

ทั้งนี้แม้ว่าการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้อาจจะมีความเสี่ยงต่ำ แต่เงื่อนไขของแต่ละกองทุนย่อมมีความต่างกันออกไป ซึ่งผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนกันนะครับ